شنبه، مرداد ۵ساده، ساده دلم ميخواد
تنم نياز داره به اين رطوبت
مفلوک اين درختم
ساده، ساده جنب و جوش ذرات معلق آب رو
مه رو
خنکی مه روی پوستم
خاطرات عشق بازی
بنفش،بنفش
نه تند نه کند ولی مداوم
آرومم آرومم