چهارشنبه، شهریور ۸

بايد


بشکن طلسم حادثه را ، بشکن
برخيز ، رخش سرکش خود زين کن
اميد نوشداروی تو ، از کيست؟
خويشی که هست مايه مرگ خويش ، بايد شکست جان و تنش
بايد
نميدونم چرا ياد مصدق افتادم ولی دوست داشتم نوشتم
حالا هم من که هيچ ، تو هم اگر جای من بودی ميخوابيدی

سه‌شنبه، شهریور ۷

HABITS

OLD HABITS REAPPEAR
FIGHTING THE FEAR TO FEAR
HELL, TIME, HASTE, TERROR, TENSION
LIFE, EATH, WANT
WASTE, MASS DEPRESSION
March Music, Madeigal
Precept, Extraction
and SCALD HEADED
Ha Ha

یکشنبه، شهریور ۵

خیانت

ای دوست... اين روزها با
هر کسی آشنا ميشوم
آنقدر زود به هم نزديک ميشويم
که با خود
ميگويم : اکنون
وقت خيانت فرا
رسيده
است

شنبه، شهریور ۴

فراموشی


خسته از تمام کلمات دنيا ميآيم
و فراموشی با من
تا اينجا
کنارآخرين حرفها
آخرين قهوه تلخ
آمده است

جمعه، مرداد ۲۰

افکار

دم فرو بستن به معنای سکوت نیست
شاید سخنی نگویی،شاید هیچ نگویی
اما هزاران فکر در درونت در آمد و شد باشند
جریان مداومی از افکار ، روز و شب در حرکتند

Why?

Everybody is telling you to keep a low profile.Why?
Such a small life, why keep a low profile?
Jump as high as you can.
Dance as madly as you can.

شنبه، مرداد ۱۴

Leave me alone

There are things in which a person should
be left alone ; only then can he discover.
If you try to help him , you are crippling him.
Don't try to force anybody to take your help while he can
manage on his own. Don't force anybody to see through
your eyes,when he has eyes. And at least,please,don't place your
spect on anybody's eyes your numbers are different.
You will drive that person blind.