شنبه، مرداد ۵ساده، ساده دلم ميخواد
تنم نياز داره به اين رطوبت
مفلوک اين درختم
ساده، ساده جنب و جوش ذرات معلق آب رو
مه رو
خنکی مه روی پوستم
خاطرات عشق بازی
بنفش،بنفش
نه تند نه کند ولی مداوم
آرومم آرومم

دوشنبه، تیر ۲۴


مگه باقی عمر چندتا بهاره، باقی موندشم مختصری نيست