شنبه، دی ۳۰

پیتیکو ! پیتیکو ! زندگی

باری، باز هم روزهای مشقت بار امّا شادی آور پی در پی سپری
ميشوند، روزهايی سرشار از نگرانيها، پيروزيهای کوچک و مصيبتهای
کوچکی که غالبا ما را از توجه به گامهای بزرگ و کشفهای بزرگی
که تا مدتها بعد در زندگی ما اثر می گذارد باز ميدارد. و
مانند گذشته در طول اين روزهای پر کار و بيشتر در طول
شبهای آرام آن، انديشه ها تبلور می يابند؛ انديشه هايی
را که در طول روز از ذهنمان ميگذرد با دقت جمعبندی ميکنيم
و بدين ترتيب خطوط فريبنده و شکننده ی آينده قابل لمس می شود