پنجشنبه، بهمن ۳

نه تو خوبی!

وقتی میخوای که زندگیت رنگی بگیره باید دل بدی.
قبول، جنگ جالبه ولی زمانی که واقعا برای هدفی بجنگی
نه برای اینکه بفهمونی " میدونی جنگ چیه"
نه، تو خوبی!!